ریاست
 
EnAr

رئیس حوزه ریاست

علی آشام
مرتبه:
رشته: مدیریت بازرگانی
ایمیل: ali.asham@hormozgan.ac.ir
تماس: 6-33711075
سوابق اجرایی

- مدیرگروه مدیریت بازرگانی و گمرک
- مدیر امور اداری و پشتیبانی

شرح وظایف

- ایجاد ارتباط اداری بین ریاست دانشگاه و واحدهای متبوع اعم از شفاهی و کتبی و پیگیری آنها.
- دریافت و ثبت نامه هایی که از واحدهای مختلف ارسال می گردد و لازم است به رؤیت رئیس دانشگاه برسد و
حصول اطمینان از پاسخگویی به موقع مکاتبات حوزه ریاست.
- تهیه پیش نویس و صدور نامه هایی که متضمن نظرات و دستورات رئیس دانشگاه به واحدهای مختلف می باشد.
- تهیه پیش نویس و ثبت و ارسال نامه ها، دستورها ، بخشنامه ها و دعوتنامه های صادره .
- ابلاغ دستورات صادره ریاست دانشگاه به افراد ، مؤسسات و واحدهای تابعه.
- انجام امور اداری هیات امناء هیات ممیزه، شوراهای دانشگاه و کمیسیون های مختلف مربوط و ابلاغ به واحدهای ذیربط.
- انجام مکاتبات. دستور کار ، تهیه و تدوین و تنظیم مصوبات هیات امناء و هیات ممیزه دانشگاه.
- پیگیری و اجرای دستورات رئیس دانشگاه.
- تنظیم برنامه های کاری و ملاقات رئیس دانشگاه.
- دعوت افراد جهت تشکیل جلسات و کمیسیونها.
تنظیم صورتجلسات حوزه ریاست و ابلاغ آن به واحدهای ذیربط و پیگیری مصوبات جلسات مذكور.
- ارسال نامهای محرمانه به مدیریتها و واحدها و ارگاهای مختلف و ثبت ، ضبط ، نگهداری و بایگانی نام های محرمانه.