ریاست
 
EnAr

رئیس دانشگاه هرمزگان

مصطفی ظهیری نیا
مرتبه: دانشیار
رشته: جامعه شناسی
ایمیل: zahirinia@hormozgan.ac.ir
تماس: 07633711075 و 07633711076
سوابق اجرایی

دکتر ظهیری نیا (زاده میناب_ 1354) دانش‌آموخته رشته جامعه‌شناسی (گرایش گروه‌های اجتماعی) از دانشگاه تهران، عضو هیئت علمی دانشگاه هرمزگان با مرتبه دانشیار است که در سوابق مدیریتی و اجرایی خود، مدیرکل تحصیلات تکمیلی، معاون اداری، مالی و معاون آموزشی دانشگاه هرمزگان را دارد.

وی همچنین حدود 20 طرح پژوهشی در زمینه تحصیلات تخصصی خود به انجام رسانده و بیش از 45 مقاله علمی، پژوهشی در نشریات معتبر ملی و بین‌المللی به چاپ رسانده است.

شرح وظایف

- نظارت دقیق و مستمر بر حسن اجرای امور تربیتی، آموزشی، پژوهشی، فرهنگی، دانشجویی، بهداشتی، درمانی، خدماتی، استخدامی، انتصاب، ماموریت، اخراج، ترخیص و ارتقای اعضای هیات علمی، توسعه مدیریت و منابع، استخدام، جذب، انتصاب، ماموریت، ارتقاءو اخراج کارکنان و کلیه ارتباطات داخلی و بین المللی و هماهنگی واحدهای مختلف و پاسخگویی به مراجع ذی صلاح و پیگیری اشکالات و تخلفات احتمالی و ارجاع آنها به مقامات ذی صلاح.
- تعیین مشی اجرایی دانشگاه بر اساس برنامه های راهبردی مصوب هیئت امنای ذی ربط برنامه ریزی و هدایت فعالیتهای فرهنگی، تربیتی، آموزشی، پژوهشی، دانشجویی، بهداشتی، درمانی، خدماتی و توسعه مدیریت و منابع موسسه در چارچوب برنامه های راهبردی تعیین شده.
- ارائه گزارش عملکرد آموزشی، پژوهشی، فرهنگی، اجرایی، مالی و محاسباتی دانشگاه به هیئت امناء و وزارت متبوع.
- مسئولیت در قبال کلیه امور دانشگاه و حسن اجرای کلیه مصوبات هیئت امناء در حدود و مقررات مصوب و آئین نامه ها و بخشنامه های صادر شده از سوی وزارت متبوع و ابلاغ آن به واحدهای ذی ربط حسب مورد.
- نصب و عزل هیئت رئیسه، اعضای حقیقی شورای دانشگاه و روسای دانشکده هاو موسسات و واحدهای تابعه و مدیران گروه های آموزشی و پژوهشی (با رعایت مفاد آئین نامه جامع مدیریت دانشگاهها ) و مدیران ستادی دانشگاه.
- اجرای مصوبات و آئین نامه ها و بخشنامه های صادر شده از سوی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری.
- تهیه و پیشنهاد برنامه های راهبردی سیاستها، اهداف و خط مشی هابرای طرح در هیئت امناء.
- ارائه پیشنهاد تاسیس، توسعه انحلال و ادغام واحدها با هماهنگی و شورای دانشگاه به هیئت امنای ذی ربط.
- ارائه پیشنهاد همکاری های علمی با سایر موسسات آموزشی یا پژوهشی داخلی و خارجی به شورای دانشگاه برابر ضوابط و مقررات مربوط.
- نمایندگی حقوقی دانشگاه نزد مراجع ذی صلاح.
- استیفای منافع و حقوق دانشگاه در مراجع قانونی (اعم از قضایی، اجرایی و اداری ...) به نمایندگی از دانشگاه.
- نظارت بر امور انضباطی دانشگاه (هیات علمی، دانشجویان و کارمندان) در چارچوب ضوابط و مقررات مصوب.
- امضای قراردادها، اسناد تعهدآور، اسناد مالی، اداری، مکاتبات دانشگاه در چارچوب ضوابط و مقررات مصوب و مسئولیت امور مالی دانشگاه طبق قوانین، آئین نامه های مالی- معاملاتی ، اداری و مقررات و مصوبات ابلاغی، پاسخگویی به هیئت امناء در قبال گزارشات حسابرسی، پیگیری و رفع مشکلات و مسائل مطروحه در گزارش حسابرسی و ارائه گزارشات انجام شده به هیئت امناء.
- تعیین آئین نامه های مالی- معاملاتی، اداری و استخدامی و تشکیلاتی نمودار سازمانی و تشکیلات دانشگاه و همچنین تغییر و اصلاح آنها در چارچوب ضوابط و مقررات متبوع و پیشنهاد به هیئت امناء برای طی مراحل قانونی.
- تهیه بودجه تفصیلی سالانه دانشگاه با رعایت آئین نامه مالی – معاملاتی و ارائه به هیئت امناء و همچنین نظارت بر نحوه هزینه نمودن بودجه تفصیلی دانشگاه.
- ایجاد شورای مشورتی متشکل از پنج تن از اساتید شاخص و برجسته در حوزه های مختلف آموزشی، پژوهشی، فرهنگی و اجرایی(ترجیحاً با مرتبه علمی بالاتر از استادیار)